Amalgadent Logo

Fissurotomy

Fissurotomy Diagnostic & Finishing Bur Kit
Fissurotomy Diagnostic & Finishing Bur Kit
Product Number: SSW48400
more...
Fissurotomy Bur Original 18010 FG (10pk)
Fissurotomy Bur Original 18010 FG (10pk)
Product Number: SSW48405
more...
Fissurotomy Bur Original 18011 SS (10pk)
Fissurotomy Bur Original 18011 SS (10pk)
Product Number: SSW48406
more...
Fissurotomy Bur Micro NTF 18014 FG (10pk)
Fissurotomy Bur Micro NTF 18014 FG (10pk)
Product Number: SSW48408
more...
Fissurotomy Bur Micro NTF 18016 SS (10pk)
Fissurotomy Bur Micro NTF 18016 SS (10pk)
Product Number: SSW48409
more...
Fissurotomy Bur Micro STF 18013 FG (10pk)
Fissurotomy Bur Micro STF 18013 FG (10pk)
Product Number: SSW48411
more...
Fissurotomy Bur Micro STF 18015 SS (10pk)
Fissurotomy Bur Micro STF 18015 SS (10pk)
Product Number: SSW48412
more...